U bent hier

Programmatiestudie

Om de globale situatie van de Brusselse ouderenzorg in kaart te brengen, samen met een analyse van de huidige en toekomstige behoeften, gaven de drie Gemeenschappen opdracht tot een ‘Programmatie-studie Brussel. Onderzoek naar het opzetten van de programmatie inzake structuren voor het thuishouden en huisvesten van ouderen’. Deze studie maakt een analyse van het aanbod, formuleert aanbevelingen en denkpistes voor de toekomst, en stelt een plan van aanpak voor om dit te realiseren.

Enkele conclusies en aanbevelingen uit de Programmatie-studie

  • De toenemende vergrijzing en diversiteit zijn een realiteit. Het aantal ouderen stijgt de komende jaren van 152.000 (in 2010) naar 170.000 (in 2022). De helft van deze ouderen zal niet van Belgische herkomst zijn. De financiële kwetsbaarheid bij ouderen zet de toegang tot en betaalbaarheid van kwaliteitsvolle zorg onder druk.
  • Drie overheden zijn in Brussel bevoegd voor de thuis- en ouderenzorg, met elk hun eigen regels, normen en programmatie. Deze complexiteit aan regelgeving noopt tot meer samenwerking en afstemming in de programmatie. Een centrale registratie van gegevens in de Brusselse thuis- en ouderenzorg ontbreekt nog steeds en is een eerste vereiste.
  • De residentiële zorg is in Brussel sterk uitgebouwd terwijl de thuiszorg achterophinkt. Simulaties wijzen uit dat bijkomend geïnvesteerd moet worden in alle zorgvormen zoals gezinszorg, thuisverpleging, dienstencentra, dagverzorging, enzovoort. Enkel de woonzorgcentra vormen hierop een uitzondering.
  • Om te komen tot een duurzaam en efficiënt zorgsysteem dat beter beantwoordt aan de noden en verwachtingen van de (toekomstige) oudere, pleiten de onderzoekers voor een model van wijkgerichte zorg.

 

De uitbouw van de thuiszorg en de ouderenzorg in Brussel is een gedeelde verantwoordelijkheid van

Het onderzoek werd in 2012 gestart en lag in handen van professor Dominique Verté van de VUB, departement educatiewetenschappen. Het onderzoeksteam werd uitgebreid met het Kenniscentrum Woonzorg Brussel en onafhankelijke experten in de ouderen- en gezondheidszorg.

De resultaten werden in het Brussels Parlement voorgesteld aan een gemeenschappelijke vergadering met de leden van de commissie Welzijn en Gezondheid van de GGC, Vlaamse Gemeenschap, Cocof en VGC. Deze studie leidde nadien ook tot de Conceptnota Buurtgerichte Zorg in Brussel, opgesteld door het Begeleidingscomité Overlegplatform Eerstelijnszorg van de GGC.

Lees ook 

Om het regelgevend kader voor de woonzorg in Vlaanderen te vernieuwen riep minister Vandeurzen in 2015 de Taskforce Woonzorg in het leven

Welzijn
Zorg

Met meer dan 100 actiepunten wil het de kwaliteit van leven van de mantelzorgers en zorgbehoevende verhogen

Welzijn
Wonen
Zorg

Hoe moet de ouderenzorg en de thuiszorg in Brussel zich in de toekomst ontwikkelen?

Welzijn
Wonen
Zorg

Het referentiekader en de inspiratiebron voor het Vlaams woonzorgbeleid in Brussel

Wonen
Zorg

Een pleidooi voor levensloopbestendig, leeftijdsonafhankelijk en buurtgerichte woonzorg

Welzijn
Wonen
Zorg