U bent hier

Staten Generaal Woonzorg Brussel

Wat zijn de woonzorgnoden van de Nederlandstalige Brusselaars? Hoe kunnen de Vlaams erkende woonzorgactoren in Brussel hierop een performant antwoord bieden tegen 2020? Welke zijn de kritische succesfactoren om dit doel te bereiken? Dit waren de kernvragen waarop de Vlaamse overheid een antwoord wenste te vinden tijdens de Staten-Generaal Woonzorg Brussel van 13 december 2012.

  • De Staten-Generaal kwam er op gezamenlijk initiatief van de Vlaamse minister bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Jo Vandeurzen), de Vlaamse minister bevoegd voor Brusselse Aangelegenheden (Pascal Smet) en het Brussels collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel bevoegd voor welzijn, gezondheid en gezin (Brigitte Grouwels).
  • De organisatie van de Staten-Generaal werd toevertrouwd aan het Kenniscentrum Woonzorg Brussel, dat hiervoor samenwerkte met diverse woonzorgpartners en onder supervisie van de stuurgroep Woonzorg Brussel.
  • Een 200-tal deelnemers - professionelen, beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden – waren op het congres op de HUB-campus aanwezig.

Zowel in de plenaire voorstellingen als tijdens de discussies in de namiddag, kwamen een aantal thema’s heel uitgesproken bovendrijven. De rode draad voor een vernieuwend beleid was het pleidooi voor levensloopbestendig, leeftijdsonafhankelijk en buurtgerichte woonzorg, in overleg met verschillende overheden, diensten en sectoren.

 

Volgende editie: Staten Generaal 15 februari 2019

Contact 

Olivia Vanmechelen

olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 40
Lees ook 

Om het regelgevend kader voor de woonzorg in Vlaanderen te vernieuwen riep minister Vandeurzen in 2015 de Taskforce Woonzorg in het leven

Welzijn
Zorg

Met meer dan 100 actiepunten wil het de kwaliteit van leven van de mantelzorgers en zorgbehoevende verhogen

Welzijn
Wonen
Zorg

Hoe moet de ouderenzorg en de thuiszorg in Brussel zich in de toekomst ontwikkelen?

Welzijn
Wonen
Zorg

De globale situatie van de Brusselse ouderenzorg in kaart brengen

Welzijn
Wonen
Zorg

Het referentiekader en de inspiratiebron voor het Vlaams woonzorgbeleid in Brussel

Wonen
Zorg