U bent hier

Het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG)

Het overleg- en samenwerkingsorgaan van de Nederlandstalige gehandicaptenzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG) is het overlegplatform van de Vlaams erkende sector voor personen met een handicap en hun samenwerkingspartners. Het overleg zet zich in om de situatie voor personen met een beperking in Brussel op te volgen, te analyseren en te verbeteren. Waar mogelijk werken de leden intersectoraal en leggen ze actief verbinding met andere partners binnen welzijn, wonen, zorg en andere beleidsdomeinen (zoals tewerkstelling, vrijwilligerswerk …). Inclusie bereik je immers niet alleen. Inclusie is een passend antwoord op de diversiteit in de samenleving. De term diversiteit beschrijft de werkelijkheid zoals ze is. Inclusie is een actieplan voor verandering om de obstakels, discriminaties en machtsverhoudingen die in de samenleving bestaan, actief weg te werken. Drempels wegwerken voor de meest kwetsbaren vergt extra inspanningen.

Het BROG tracht de ambities van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap waar te maken in de Brusselse grootstedelijke context. Personen met een handicap hebben het recht op toegang en participatie op alle aspecten van het maatschappelijk leven. Hiervoor werken de leden samen met lokale en regionale beleidsmakers (en partners) om vernieuwende dynamische projecten mogelijk te maken.

Daarnaast houdt het overleg ook de vinger aan de pols aangaande alles wat het Vlaams beleid voor personen met een handicap betreft. De implementatie van de persoonsvolgende financiering in Brussel is daarbij de laatste jaren een belangrijk aandachtspunt van het overleg.

Het BROG

  • zet zich in voor een inclusieve samenleving.
  • richt zich tot personen met een handicap, jong en oud.
  • stimuleert overleg, samenwerking, zorgafstemming en zorguitbreiding in de Brusselse Vlaams erkende gehandicaptenzorg die inspelen op noden en leemten in Brussel.
  • behartigt de belangen van de Vlaams erkende gehandicaptenzorg te Brussel.
  • verleent advies over alles wat personen met een handicap aanbelangt.
  • telt onder haar leden verschillende voorzieningen, gebruikers en verwijzers uit de sector personen met een handicap, en ook partners uit andere sectoren zoals het CAW, thuiszorg, tewerkstelling, enz.
  • zet in op vorming en netwerking, samenwerking en de promotie van nieuwe initiatieven. 

 

Contact 

Sjoert Holtackers

sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 46
Lees ook 
grafiek persoonsvolgende financiering

Hoe kom je tot vraaggestuurde zorg en assistentie en tot een zorggarantie voor personen met de zwaarste ondersteuningsnood

Welzijn
Zorg
mensen op straat

Als je je tijdig aansluit bij de Vlaamse Sociale Bescherming dan kan je beroep doen op een systeem van zorgbudgetten en tegemoetkomingen .

Welzijn
Zorg
vergadering

Hoe ziet de Brusselse sector Personen met een Handicap eruit? Wat is het verschil tussen het VAPH en de Phare?

Welzijn
Zorg

De sector voor Personen met een Handicap (VAPH) werkt graag samen met andere sectoren zoals kinderopvang, dienstencentra, thuislozenzorg ...

Welzijn
Zorg
cover cahier

Hoe komt een kwalitatieve samenwerking tot stand? Welke vuistregels leiden tot een positief verhaal? Welke modellen bestaan er?

Welzijn
Zorg