U bent hier

Wat we doen

Ontdek wat het Kenniscentrum WWZ allemaal doet

Het Kenniscentrum WWZ heeft volgende doelstellingen

1. Integratie van zorg in de samenleving

We integreren zorg in de samenleving door bestaande krachten bij burgers en professionelen in te zetten, hun betrokkenheid te verhogen en onderlinge verbindingen te leggen.

 • Het versterken van actoren bij het uitbouwen van kwaliteitsvolle buurtgerichte zorg(netwerken).
 • De uitbouw van het model BuurtPensioen en de verzelfstandiging ervan.
 • Het vergroten van de slagkracht van de medewerkers en organisaties in welzijn en zorg door intersectorale uitwisseling van kennis en expertise.

2. Aanwenden van diversiteit in Brussel

De diversiteit van Brussel wenden we aan om organisaties en initiatieven in welzijn, wonen en zorg te versterken in het tegemoetkomen aan eenieders behoeften, kwetsbaarheden en mogelijkheden.

 • In samenwerking met Brusselse voorzieningen en initiatieven initiëren en ontwikkelen we praktijken aangaande divers en inclusief werken
 • Het aanreiken van expertise om uitsluitingsmechanismen en drempels inzake zorg en welzijn voor etnisch-culturele groepen en mensen in armoede te herkennen en weg te nemen.

3. Stimulering van infrastructuurprojecten en ondersteuningsvormen

Door een goede samenwerking tussen welzijn en wonen stimuleren we de ontwikkeling van infrastructuurprojecten en ondersteuningsvormen waardoor mensen met een zorg- en ondersteuningsbehoefte in een kwaliteitsvolle leefomgeving kunnen wonen.

 • De uitbreiding van het actieterrein in de relatie tussen welzijn en wonen door het verruimen van partnerschappen en samenwerkingen
 • Het vormgeven aan multifunctionele infrastructuurprojecten en kleinschalige woonvormen, in samenspraak met de belanghebbenden: initiatiefnemers, vormgevers, (toekomstige) gebruikers, investeerders.

4. Bevorderen en ondersteunen van vrijwilligers(werk)

Door het bevorderen en ondersteunen van vrijwilligers(werk) staan initiatieven en organisaties krachtiger in hun werking en zetten we meer mensen aan tot vrijwilligerswerk in Brussel.

 • Het vertolken van de brugfunctie tussen Brusselse vrijwilligersorganisaties en kandidaat-vrijwilligers.
 • Het stimuleren van het vrijwilligerswerk als hefboom voor empowerment van (kandidaat-)vrijwilligers
 • Het referentiepunt van het Brusselse vrijwilligerswerk worden.

5. Beleidsondersteuning

We geven mee vorm aan de beleidsontwikkelingen aangaande welzijn, zorg en ondersteuning, toetsen deze af op hun toepasbaarheid en impact in de Brusselse context en maken deze bekend bij het werkveld.

 • Proactief samenwerken met relevante overheden om inzichten aangaande welzijn, zorg en ondersteuning te vertalen naar hernieuwd beleid.
 • Aftoetsen bij relevante partners van beleidsontwikkelingen aan de Brusselse context, het analyseren van impact en het terugkoppelen van  bevindingen naar de beleidsmakers.
 • Opvolgen van de regelgeving inzake welzijn, wonen, zorg en vrijwilligerswerk, verwerking en het informeren van het werkveld zodat zij hierop kunnen anticiperen en deze kunnen implementeren

6. Interne organisatieontwikkeling

We bouwen op basis van een gedragen visieontwikkeling, de versterking van de interne deskundigheid en een goede logistieke onderbouw een performante en efficiënte ondersteunings-organisatie uit.

 • Creatie van de voorwaarden en het kader om als medewerker en team optimaal te functioneren.
 • In functie van de optimalisatie van hun taken en rollen, bevorderen we permanent de deskundigheid van en kennisdeling tussen de medewerkers.
 • Onderzoeken hoe de actieradius van de organisatie kan worden uitgebreid.

 

Lees ook 

Het Kenniscentrum WWZ biedt ondersteuning, expertise, kennis, inspiratie en nog veel meer. Ontdek waarvoor we staan.

Welzijn
Wonen
Zorg
Vrijwilligers

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg

Lees onze publicaties

Overzicht