U bent hier

Team Sonja zoekt een Eerstelijnspsychologische functie (ELPF)

 1. Sonja ERTEEJEE (1 Gezin 1 Plan)

Samen Onderweg naar Jeugdhulp Anders.

Sonja Erteejee is het samenwerkingsverband van 40 Jeugdhulpactoren Brussel, in het kader van 1 Gezin 1 plan.

De opdracht bestaat er onder meer in om Kwalitatieve Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp verder uit te bouwen.  We detecteren, via de visie van Wrap Around de behoeften van gebruikers en vertalen deze naar cliëntgericht oplossingen. 

In 15 zones van België werden vergelijkbare samenwerkingsverbanden uitgebouwd.

 1. OMSCHRIJVING

De ELPF maakt deel uit van Team Sonja die bestaat uit 14 collega’s.In het team zijn 2 ELPF aanwezig.Het team wordt aangestuurd door Coördinator onder impuls van de stuurgroep van Sonja Erteejee. Naast de coördinator is de teamondersteuner de inhoudelijk verantwoordelijke.

In opdracht en in continue afstemming met de coördinator en teamverantwoordelijke is de ELPF verantwoordelijk voor:

- Opvolging van zijn/haar takenpakket.

- Samen met de teamleden van Team Sonja (Teamondersteuner, gezinscoach, ondersteuner, ELPF) zorgen voor een kwaliteitsvol hulpverleningsaanbod.

- Visie van 1 Gezin 1 plan en wrap around mee uitdragen naar de lokale actoren en cliënten.

- Opvolgen van de dagelijkse werken in het kader van het behalen van de doelstellingen

- Participeren aan interne werkgroepen

- Actieve rol in het netwerken met partners waarbij verbindend werken centraal gesteld wordt.

Het werkgeverschap van Team Sonja valt de eerste twee jaar onder CAW Brussel.

Het omvat een voltijdse betrekking.

De aansturing en rapportering gebeurt bij de Coördinator van het samenwerkingsverband.

Na twee jaar worden de werknemers van Team Sonja mogelijks opgenomen binnen het werkgeverschap van de verschillende leden van het samenwerkingsverband.

 1. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

3.1. Basis Taken

We bekijken de ELPF volgens de definiëring die Vlaanderen en de Geestelijke Gezondheidszorg hierin gaf als start.

De eerstelijnspsycholoog heeft drie grote opdrachten:

 • Verstrekken van laagdrempelige, kortdurende en vlot toegankelijke zorg;

Ondersteunen van de partners binnen en buiten de zorgsector om psychologische problemen te leren herkennen.De ELPF verstrekt in eerste instantie laagdrempelige en lokale zorg aan mensen met milde tot matige psychische klachten die op korte termijn hulp nodig hebben en met weinig contacten verder kunnen geholpen worden. De eerstelijnspsycholoog is toegankelijk voor zowel kwetsbare en kansarme doelgroepen als financieel redzame patiënten.

De eerstelijnspsycholoog start met een inschatting van de problematiek en geeft kortdurende (5-tal sessies) zorg gericht op het verhogen van de veerkracht, zelfredzaamheid en autonomie van de patiënt.

 • Uitbouwen van een lokaal netwerk van actoren binnen en buiten de zorgsector, om nauwe samenwerking met zorgverleners te verzekeren.

Om dit te realiseren zal de ELPF zich positioneren in verschillende laagdrempelige 0-de en 1stelijns-organisaties om daar 'consulturen' te hebben.

organisaties die hierin een rol krijgen zijn:

JAC

Huizen van het kind,

WMKJ's (d'Broej) (Werken Met Kwetsbare Jongeren)

Gezondheidsactoren (wijkgezondheidscentra, Huis voor Gezondheid, Huisartsenkring, Artsen,…)

Consultatiebureau's / inloopcentra

De eerstelijnspsycholoog werkt zeer nauw samen met de partners in de nulde eneerste lijn en ondersteunt deze door zijn kennis in de geestelijke gezondheidszorg.

Daardoor verhoogt de kennis van psychische problematieken bij de eerstelijnswerkers, kan er meer preventieve zorg verleend worden en verhoogt de herkenning van psychische problemen (vroegdetectie) en kan in een vroeg stadium opgetreden worden (vroeginterventie).

 • Consultfunctie partners en De eerstelijnspsycholoog werkt nauw samen met de partners in de geestelijke gezondheidszorg om patiënten gericht te kunnen doorverwijzen wanneer meer gespecialiseerde hulp of meer langdurige hulp noodzakelijk blijkt.

De eerstelijnspsycholoog maakt een duidelijke link met het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren, en met het programma vroegdetectie en -interventie dat momenteel vorm krijgt in elk netwerk. Zoals in de oproep voor het programma vroegdetectie en -interventie beschreven staat, ambiëren we binnen dat programma een continuüm van preventie tot zorg, wat impliceert dat er een nauwe aansluiting moet zijn tussen de verschillende lijnen en dat het programma breed geïnterpreteerd dient te worden met een duidelijke link naar o.a. intergemeentelijke preventiewerkers, de reguliere basisopdrachten van de CGG, Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR), Referentiecentra Autismespectrumstoornissen, Centra voor ontwikkelingsstoornissen, CLB, …

De eerstelijnspsycholoog functioneert binnen het samenwerkingsverband van zorgverleners, organisaties en partners die de één gezin – één plan aanpak vorm geven en legt waar nodig de link met andere zorgverleners zoals huisartsen, verpleegkundigen, CGG, ziekenhuizen, thuiszorgdiensten, privé- therapeuten enz.

Crisisinterventies behoren niet tot de kerntaak van de eerstelijnspsycholoog, maar de eerstelijnspsycholoog is wel in staat om crisissituaties te onderkennen en crisisnetwerk te betrekken.

3.1. Operationeel takenpakket

 • Organiseren en opvolgen van gemaakte afspraken met de lokale partners en de cliënten, in afstemming met de coördinator en teamondersteuner
 • Basistakenpakket opnemen en bespreken met collega ELPF en teamondersteuner.
 • Actieve participant van Team Sonja.
 • Opvolgen en begeleiden van processen in het uitvoeren van beleidsplan en doelstellingen.
 • Aanspreekpunt zijn bij de lokale partners vanuit de consultfunctie ikv ELPF
 • Detecteren en signaleren van lokale noden ikv ELPF en deze bespreken met de coördinator/teamondersteuner
 • Werkprocedures en afspraken vastleggen in samenwerking de coördinator/teamondersteuner
 • Deelname aan supervisie

3.2 Beleid en organisaties

 • Vanuit eigen expertise en door participatie aan o.a. werkgroepen, ervaring op terrein input geven ten aanzien van de teamondersteuner.
 • Continuïteit en kwaliteit van de zorg bewaken
 • Bewaken van deontologie en discretieplicht
 • Meewerken aan het implementeren van methodieken en feedback
 • Afstemming organiseren en visie uitdragen binnen en buiten het team

3.3. Administratieve opvolging

 • Rapporteren over voortgang en resultaten van de teamwerking en teamprojecten aan de coördinator
 • Opnemen van de administratieve verwerking van gegevens

3.4. Externe communicatie en vertegenwoordiging

      3.4.1.  Aanspreekpunt voor partners gerelateerd aan de lokale  werking in overleg met coördinator

      3.4.2. Vertegenwoordigen van Sonja in het Brussels werkveld, in afstemming met coördinator naar delegaties en bij de partners

      3.4.3. Uitvoeren en bestendigen van samenwerkingsrelaties en –projecten binnen de werking

3.5. Kwaliteitszorg in samenwerking met  team, coördinator en netwerk

 • Mee ontwikkelen en opvolgen van systemen, procedures en werkprocessen ter verbetering van de hulpverlening
 • Opvolgen van het inhoudelijk kwaliteitsbeleid binnen de werking met team en teamondersteuner
 • Methodieken voorstellen en nodige tools verschaffen
 • Richtlijnen kwaliteitshandboek uitvoeren en vertalen naar de cliënten/lokale patners
 • Kennisdeling implementeren binnen het team en de organisatie

3.6. Ontwikkeling en innovatie

 • Input leveren voor vernieuwende projecten, samenwerkingen,…
 • Introduceren van nieuwe inzichten en methodieken binnen de werking en meewerken aan de implementatie

3.7. Competenties: Ervaring in psycho-educatie;
> Kennis van KOP model bij volwassenen en PROP model voor kinderen en jongeren;
> Is specialist in detectie en assessment van psychische problemen: hij kan de aard en de ernst van de problematiek goed inschatten;
> Is vertrouwd met de bestaande kortdurende interventies en in staat om in functie van de noden en de voorkeuren van de patiënt interventies toe te
passen;
> Is vertrouwd met de bestaande mogelijkheden op het vlak van groepswerking en zelfhulp om de patiënt hierover op zijn maat te informeren en te
motiveren;
> Kan groepssessies organiseren, leiden en opvolgen;
> Ervaring met een brede waaier van psychologische problemen binnen verschillende patiëntengroepen in eerstelijnszorg;
> Beschikt over communicatieve gespreksvaardigheden om alle doelgroepen tegemoet te treden op een vraaggerichte en respectvolle manier;
> Kan snel verbinding maken met patiënten, is meelevend, niet veroordelend, respectvol en begripvol;
> Kan de sociale kaart van het aanbod in de regio goed overzien en kan een positieve samenwerking bewerkstelligen met de partners;
> Is flexibel ingesteld – de ELP werkt namelijk met veel cases tegelijk naast de vele andere taken (zoals bv. relaties met het netwerk onderhouden,
informatie-uitwisseling met de partners, registratie en monitoring, etc.);
> Kan vlot omgaan met onvoorziene situaties en vragen met betrekking tot psychische problemen die zich voordoen;
> Werkt zo efficiënt mogelijk om de vraag te kunnen beantwoorden;
> Kan zelfstandig werken. Op dit moment kan de ELP zich niet beroepen op collegae-ELP en moet hij voor zichzelf een werkkader uittekenen;
> Is een teamspeler (o.a. in de relatie met de huisarts) en een netwerker (in de relatie met het lokale aanbod).

3.8. Administratieve opvolging

 • Rapporteren over voortgang en resultaten van de teamwerking en teamprojecten aan de coördinator
 • Meewerken aan de opmaak van de verantwoordingsrapporten (naar subsidiegevers en andere stakeholders
 • Meewerken aan de rapportage van registratiegegevens van de werking
 • Opnemen van de administratieve verwerking van gegevens

​​​​​​​3.9. Externe communicatie en vertegenwoordiging

3.9.1. Aanspreekpunt voor partners gerelateerd aan de lokale  werking in overleg met coördinator

3.9.2. Vertegenwoordigen van Sonja in het Brussels werkveld, in afstemming met coördinator naar delegaties en bij de partners

3.9.3. Uitvoeren en bestendigen van samenwerkingsrelaties en –projecten binnen de  lwerking

3.10. Kwaliteitszorg in samenwerking met  team, coordinator en netwerk

 • Mee ontwikkelen en opvolgen van systemen, procedures en werkprocessen ter verbetering van de hulpverlening
 • Opvolgen van het inhoudelijk kwaliteitsbeleid binnen de werking met team en teamondersteuner
 • Methodieken voorstellen en nodige tools verschaffen
 • Richtlijnen kwaliteitshandboek uitvoeren en vertalen naar de cliënten/lokale patners
 • Kennisdeling implementeren binnen het team en de organisatie

​​​​​​​​​​​​​​3.11. Ontwikkeling en innovatie

4. Input leveren voor vernieuwende projecten, samenwerkingen,…

5. Introduceren van nieuwe inzichten en methodieken binnen de werking en meewerken aan de implementatie

Je hebt een diploma menswetenschappen of gelijkgesteld door ervaring?   Je hebt goesting om deze job te doen?  

Stuur ons jouw CV en motivatie naar Sonja.erteejee@gmail.com

Een omschreven functieprofiel, of meer informatie kan je verkrijgen bij Veerle Maes via: Sonja Erteejee

De uiterste inschrijvingsdatum is 30 september 2018. 

 
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.

Reageren voor: 
zondag, 30 september, 2018 - 00:00