U bent hier

Team Sonja zoekt een Coördinator

 1. SONJA ERTEEJEE

Samen Onderweg naar Jeugdhulp Anders.

Sonja Erteejee is het samenwerkingsverband van 40 Jeugdhulpactoren Brussel, in het kader van 1 Gezin 1 plan.

De opdracht bestaat er onder meer in om Kwalitatieve Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp verder uit te bouwen.  We detecteren, via de visie van Wrap Around,de behoeften van gebruikers en vertalen deze naar cliëntgericht oplossingen. 

In 15 zones van België werden vergelijkbare samenwerkingsverbanden uitgebouwd.  

 1. OMSCHRIJVING

De coördinator wordt aangestuurd door de stuurgroep van Sonja Erteejee.

De stuurgroep bepaalt de doelen.

In opdracht en in continue afstemming met de stuurgroep is de coördinator verantwoordelijk voor:

 • Dagelijkse werking en functioneren van de medewerkers
 • Samen met de teamleden van Team Sonja (Teamondersteuner, gezinscoach, ondersteuner, ELPF) zorgen voor een kwaliteitsvol hulpverleningsaanbod.
 • Beheren van de toegewezen middelen
 • Opvolgen van de dagelijkse werken in het kader van het behalen van de doelstellingen
 • Participeren aan interne werkgroepen
 • Actieve rol in het netwerken met partners waarbij verbindend werken centraal gesteld wordt.
 • De coördinator is de spilfiguur in de coördinatie van het aanbod Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulpaanbod Brussel en heeft hierin een trekkersrol.

Het werkgeverschap van Team Sonja valt de eerste twee jaar onder CAW Brussel.

Het omvat een voltijdse betrekking.

De aansturing en rapportering gebeurt bij de Stuurgroep van het samenwerkingsverband.

Na twee jaar worden de werknemers van Team Sonja mogelijks opgenomen binnen het werkgeverschap van de verschillende leden van het samenwerkingsverband.

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

3.I.I. Netwerk

 • De Jeugdhulporganisaties van Sonja Erteejee hebben zich geëngageerd tot een gedragen visie en uitwerking van de opdracht 1 Gezin 1 Plan.  De coordinator draagt dit hoog in het vaandel en houdt dit levendig, door dit uit te dragen naar de medewerkers en de partners.
 • De coördinator heeft een belangrijke taak om het netwerk, samen met de stuurgroep, op operationeel vlak mee vorm te geven en op te volgen.  Hierin ligt de focus op verbindend netwerkdenken.  
 • De intersectorale samenwerking moet een veruitwendiging zijn van de plannen.

3.2   Beleid en strategie uitvoeren

 • Strategie en beleid in het netwerk mee voorbereiden en bespreken
 • Vanuit eigen expertise en door participatie aan oa werkgroepen input geven ten aanzien van beleid van het netwerk
 • Samen met de stuurgroep operationele doelstellingen opvolgen en uitvoeren

3.3   Operationeel management van de eigen werking

 • Opvolgen en begeleiden van processen in het uitvoeren van beleidsplan en doelstellingen
 • Organiseren en uitvoeren van activiteiten, projecten en doelstellingen op een efficiënte manier
 • Superviseren en bijsturen van de werkzaamheden van het team/de teams waar nodig
 • Planning van het team opmaken en back-ups voorzien
 • Eerste aanspreekpunt zijn ivm werktijden en afwezigheden,
 • De werkprocedures en afspraken vastleggen in samenwerking met het team
 • Vastleggen van dossierlast ifv de te behalen acties en resultaten
 • Duidelijke afstemming voorzien met de Teamondersteuner. Dit moet een tandem zijn

3.4  Interne Communicatie en samenwerking

Informatiedoorstroom garanderen van top-down en bottom-up informatie

 • Doorgeven en vertalen van bestuurs- en beleidsbeslissingen naar de Stuurgroep en  teamleden van Team Sonja.
 • Signaleren van wensen, noden,  wat er leeft bij de medewerkers naar de stuurgroep
 • Info vanuit intern en extern overleg voldoende en correct doorgeven naar de stuurgroep en de medewerkers
 • Info dispatchen naar de juiste persoon voor verdere opvolging

Actief promoten, organiseren en deelnemen aan interne samenwerking

 • Organiseren en voorzitten van teamoverleg
 • Afstemming organiseren binnen het team en netwerk
 • Deelname aan expertise-uitwisseling binnen de organisaties Sonja Erteejee.

3.5.  Management en coaching van medewerkers

 • In overleg met stuurgroep  de personeelsinzet bepalen: juiste persoon op de juiste plaats ifv noden: nieuwe aanwerving, interne verschuiving…
 • Sturen en coachen van het team/de teams in functie van de doelstellingen
 • Stimuleren van teamwerking en team Sonja.
 • Medewerkers (en vrijwilligers) motiveren, inspireren en enthousiasmeren
 • Individueel coachen van teamondersteuner met zorg voor het functionele en persoonlijke welbevinden
 • Optimaliseren van de professionele relatie tussen het teamlid en respectievelijk zijn/haar cliënt, collega’s en de organisatie
 • Organiseren en bijwonen/leiden van selectiegesprekken ism stuurgroep
 • Organiseren van het onthaal en introductie van nieuwe medewerkers ism stuurgroep
 • Voeren van functioneringsgesprekken en tussentijds werkoverleg met medewerkers
 • Instaan voor competentieontwikkeling teamleden

3.6   Administratieve opvolging

 • Rapporteren over voortgang en resultaten van de eigen werking en projecten naar stuurgroep
 • Meewerken aan opmaak van verantwoordingsrapporten (naar subsidiegevers)
 • Verantwoordelijk voor de doelstellingen die geplaatst worden tav registratie en rapportage.

3.7   Financieel en materieel beheer

 • Optimaal gebruik maken van de ondersteunende diensten (Financiën, HR, logistiek, IT, Communicatie, kwaliteit)  van de kernpartner (CAW Brussel)
 • Afrekening van projecten/financiële rapportage samen met financieel verantwoordelijke

3.8  Externe communicatie en vertegenwoordiging

 • Aanspreekpunt voor samenwerkingspartners
 • Vertegenwoordigen van Sonja Erteejee
 • Uitvoeren en bestendigen van samenwerkingsrelaties

3.9  Kwaliteitszorg in samenwerking met  de verschillende kwaliteitscoördinatoren van de verschillende organisaties van Sonja Erteejee.

 • Samen met de stuurgroep de inhoudelijke kwaliteit uitwerken en opvolgen
 • Methodiek-ontwikkeling stimuleren.
 • Bewaken van deontologie, beroepsgeheim en privacy binnen de werking
 • Verbeteracties plannen en uitvoeren
 • Kennisdeling implementeren binnen het team en netwerk

Voor meer inhoudelijk informative verwijzen we graag naar Sonja.erteejee@gmail.com

De uiterste inschrijvingsdatum is 30 september 2018.   

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.

Reageren voor: 
zondag, 30 september, 2018 - 00:45